Thảo My - Huyền Nhung và đề tài nghiên cứu Hội chứng thao túng tinh thần.