Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0943520730
 • Thiều Thị Thu Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0988083613
 • Lê Thị Cẩm Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0976905418
 • Trương Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912849642
 • Đặng Trần Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0968029573
 • Phùng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0989350181
  • Email:
   phyen.c3ntt@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều